€ 270 miljoen voor basisschoolleraren

Meesters en juffen krijgen er in 2018 een substantieel bedrag bij op hun loonstrookje. Er is €270 miljoen beschikbaar voor betere salarissen en arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs. Als dit bedrag verdeeld wordt over alle basisschoolleraren, staat het gelijk aan 3% salarisverhoging – maar het kan het ook gerichter worden ingezet.

De €270 miljoen komt bovenop de reguliere loonruimte voor 2018, die momenteel op 2,2% wordt geraamd.

Investeringen

In de OCW-begroting voor 2018 komen de 1e miljoenen uit het studievoorschot beschikbaar. In 2018 gaat het om €206 miljoen. In de jaren daarna loopt dit bedrag verder op. De middelen die voortkomen uit het studievoorschot worden onder meer ingezet voor kleinschalig en intensief hoger onderwijs, talentprogramma’s en onderwijs gerelateerd onderzoek. In de begroting van 2018 is ook de volle omvang zichtbaar van het pakket aan maatregelen dat dit kabinet in 2013 trof, in het Nationaal Onderwijsakkoord. Hiermee is komend jaar €689 miljoen gemoeid.

Gelijke kansen

Het kabinet werkt aan de uitvoering van het actieplan dat zich richt op soepele overgangen in het onderwijs en stimulerend onderwijs voor kinderen die van huis uit minder kansen krijgen. Het is te vroeg om structurele effecten te kunnen herkennen, maar dit jaar werden eindadviezen in groep 8 al vaker bijgesteld als de eindtoets een beter resultaat liet zien.

Eigentijds onderwijs in volgende fase

Ruim 2 jaar geleden is een maatschappelijke dialoog gestart over wat leerlingen zouden moeten leren in het basis- en voortgezet onderwijs. Ontwikkelteams met leraren en schoolleiders gaan komend jaar aan de slag met het ontwikkelen van bouwstenen voor een nieuw en eigentijds onderwijsprogramma. Onderdelen hiervan zijn onder meer burgerschap en digitale vaardigheden. Eind 2018 zal de ontwikkelfase zijn afgerond en kan een knoop worden doorgehakt over een herzien curriculum.

Regionaal investeringsfonds gecontinueerd

Dankzij het Regionaal Investeringsfonds zijn tussen 2014 en medio 2017 in het mbo 94 publiek-private samenwerkingsverbanden tot stand gekomen. Onderwijsinstellingen, bedrijfsleven, regionale overheden en OCW hebben gezamenlijk  €272 miljoen geïnvesteerd. Het fonds biedt veel ruimte voor innovatieve samenwerking, zoals de nieuwe centra voor innovatief vakmanschap. Daarom wordt de regeling verlengd. In 2018 is daarvoor  €25 miljoen beschikbaar.

Ruilvoetproblematiek

Vanwege hogere studenten- en leerlingenaantallen en ruilvoetproblematiek is in het verleden een taakstelling op de begroting ontstaan. Het kabinet heeft de helft hiervan voor 2018 gecompenseerd. De beslissing over invulling van het restant (€244 miljoen) wordt overgelaten aan het volgende kabinet. Hiertoe is besloten na overleg met de formerende partijen.

Bron: rijksoverheid.nl